Start your learning journey with us today!!
Activate skills. Achieve success.

EDtivate training

By Kru May

EdTivate (education + activate) นำเสนอสื่อการเรียนรู้และคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนต่อและการทำงาน ที่เน้นการเรียนรู้แบบ active learning กระตุ้นการดึงทักษะและความรู้ออกมาใช้จริงให้เห็นผลสำเร็จ "Activate skills. Achieve success." 

Experienced teachers

ผู้สอนเป็นอาจารย์ไทยและต่างชาติที่มีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ นำทีมสอนหลักโดย ครูเม ดร. มัทธนี พลังเทพินทร์ ป.ตรี อักษร จุฬาฯ (เกียรตินิยม#1), ป. โทและป.เอก UW-Madison สหรัฐฯ, ประสบการณ์การสอน อาจารย์ประจำจุฬาฯ (ปี 48 - 65) อ. ชาวไทยมีจุดเด่นที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนภาษามาเองก็จะเข้าใจคนเรียนภาษา ให้เทคนิคพร้อมตอบคำถามและช่วยแก้ปัญหาได้ตรงจุด ในขณะที่อ. ฝรั่งมาช่วยให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการพูดคุยกับชาวต่างชาติมากขึ้น

Learner-centered

โฟกัสที่ผู้เรียน ครูเข้าใจ ใส่ใจ วิเคราะห์ปัญหาของแต่ละคน ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนซ้อมทำจริง ไม่ได้ให้คอยฟังรับข้อมูลอย่างเดียว และให้ feedback เฉพาะคนอย่างจริงจังและใส่ใจ ในขณะเดียวกันก็สร้างบรรยากาศที่สนุก เป็นกันเอง เพื่อให้ผู้เรียนไม่เครียด การเรียนการสอนเน้น active learning เพื่อพัฒนาทักษะ ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของแต่ละคน 

Not just information, but transformation!

การนำ information เกี่ยวกับภาษาเข้าไปในหัว แต่ถ้าไม่ได้กระตุ้น “activate” ให้เกิด transformation เปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ใช้ภาษาได้จริง ก็จะไม่มีประโยชน์ เหมือนคนที่ฝึกกีฬา ต้องฝึกซ้อมและทดลองให้นำมาใช้จริงได้ เราจึงมิได้ให้แค่ข้อมูลความรู้ที่ผู้เรียนรับไปแล้วอาจจะลืมได้ แต่เราจะให้เทคนิคในการจำและนำไปใช้จริงด้วย ถ้าเป็นคอร์สเรียนจะเป็นคลาสเล็กให้ฝึกซ้อม ให้ feedback และเทคนิคแพรวพราวต่าง ๆ

Come with us! We'll fly with you on your journey of transformation!

Line: @edtivate

© 2022 EdTivate Training